Privacy verklaring Soegies Strategie

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met wel doel.

Soegies Strategievan Babette Soegies is een (online) businesscoach en strateegvoor MKB-bedrijven.

Soegies Strategie geeft training, advies & coaching aan MKB-ondernemers om meer succes te behalen met hun bedrijf in de vorm van interne en externe analyses, persoonlijke coaching, groep coaching, live coaching in combinatie met beveiligde toegang tot een online membership omgeving met trainingsmateriaal, templates en formats.

Via onze websites stellen wij informatie beschikbaar over ondernemen en over programma’s voor MKB-ondernemers.

Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens dienodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. Telefonisch op 06 2001 6976. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur. Per e-mail via info@soegiesstrategie.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens.Afhankelijk van de diensten en functionaliteitendie je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam bij aankoop online product
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen of een bestelling via onze website te kunnen leveren.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een strategiegesprekof interesse in een van onze programma’s.
 • Je te kunnen bellen,e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.•Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Privacy verklaring

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daaropinloggenom je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen.Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Je kunt ook contact opnemen met

Tot slot

Tenslotte willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens