Disclaimer Soegies Strategie

De inhoud van deze site is door Soegies Strategie met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Soegies Strategie kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De website www.soegiesstrategie.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soegies Strategie. Het intellectueel eigendom berust bij Soegies Strategie.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Soegies Strategie. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Soegies Strategie is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Soegies Strategie te mogen claimen of te veronderstellen.

Soegies Strategie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Soegies Strategie gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Soegies Strategie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Soegies Strategie op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Soegies Strategie te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Soegies Strategie niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Soegies Strategie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

E-mail

U kunt ons onder andere bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie door derden kan worden gelezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Soegies Strategie op deze pagina.

Als u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd met ons opnemen.